1
Amazonía: ñantsi amitakoterini inishinonkayeteri pinkatsaripe saikatsiri de Flor de Ucayali
0:00
0:00

Por Convoca | 19 Diciembre, 2022

Ibajerijeityari atiri kariperoripe, tobayetirori inchatope ipatsiteki isaikajetinta inampi, osheki
pinkatsari kisakobentarori amenakobentirori kipatsi oshiyokinta inchatope, te isaikaji kametsa
ikobayetakeri yobayeteri kitaiterikipe, Las instituciones del Estado te añeroji amitakoteri
ikobajeibetari, amitakoteri ojokakobentiri yantayetapakeri kariperori (narcotráfico),
itobayetapakero inchatope, la minería ilegal, yapitsatapekeri ipatsitipe atiripe.

Chapinki pashinikiranki apite osarentsi abisaintsiriranki, 11 pinkatsari kisakobentakarori
amanakobentirori kipatsi yobayetakeri anta nanpitsiki paitachari Amazonas, Madre de Dios,
Ucayali, pashini nampitsipe de la Amazonía. El Ministerio de Justicia obakera onijantakero 83
nampitsipe kariperori isaikajeitinta pinkatsaripe kisakobentarori amenakobentirori kipatsi. De
las 19 isankinaripe itiakajeitakeri a dicha institución, entre abril de 2020 y agosto de 2022, siete poñakotachari nampitsi de Ucayali y solo cuatro yakayetakeri kametsa, iro kantimaitacha te añereji yametakoteri ikempoyajeiteri policial o aisati pashini amitakotereni.

En este pódcast, pinkatsari saikatsiri nampitsi Flor de Ucayali, Saúl Martínez Guimarães,
ikenkitsataki jaoka okantakotakari inampi shipibo konibo, tekatsi amitakotereni, ijokakobenteri
ikaijeitaki antamiki atiri kariperotantsi, Isaiki inampi jitachari Ucayali.ikisakobentabetabakaro
ipatsite iyokabetabakari atiri kariperotantsi temaitya te imateroji apaniyoji, kobapaka
amitakotantsi de las autoridades.

Jati atiritipe de Convoca.pe Ibaraki iñajeitiri inampi Flor de Ucayali, aitaki yapakeri ñantsipe
ikamantaiyeitabakeri ashitarori inampipe, aisati pinkatsaripe. Aisati osampitatajeitapakeri
pinkatsaripe ashitajetarori inampipe, iritaki kamantajitabakeriri okariperota inampi pajitachari
amazónicas ikiajeitaki atiri kariperotantsi, te añeroji amitakoteri el Estado.

 

* Este pódcast se difundirá en la red de emisoras de Radio Tropical, Tarapoto Radio Atalaya-Ucayali y Radio La Voz de la Selva.

Más Podcast